Försäkring

Skydda företaget med
anpassade företagsförsäkringar

Novu AB - Personer arbetar på ett kontor

Novu erbjuder omfattande försäkringstjänster som sträcker sig över olika stadier och behov.

Genom en noggrann upphandling från ett brett nätverk av anslutna försäkringsbolag säkerställer Novu att företag och organisationer får tillgång till konkurrenskraftiga erbjudanden och marknadens mest lämpliga försäkringsskydd. Företaget börjar med att genomföra en noggrann riskinventering av företagets verksamhet. Denna inventering identifierar, analyserar och utvärderar olika risker, inklusive generella såväl som branschspecifika. Målet är att uppnå optimal skyddsnivå och säkra verksamheten vid eventuella skador.

En efterföljande riskbeskrivning ger en översikt över de specifika risker som företaget är exponerat för. Detta underlag används för att göra en korrekt bedömning av försäkringsrisken och för att beräkna priset för det föreslagna försäkringsskyddet. Novu genomför även en behovsanalys för att skapa en översiktlig bild av företagets totala försäkringsbehov.

Novu hämtar in offerter från olika försäkringsbolag. Vi har ett av marknadens bredaste nätverk av anslutna försäkringsbolag.
Vilka risker finns det kopplade till er verksamhet? Novu kan tillsammans med er göra en riskinventering av företagets verksamhet för att identifiera, analysera och utvärdera de risker som finns. Som standard genomför vi en komplett riskinventering av generella risker såsom brand-, ansvars-, avbrotts-, transportrisker och liknande. Dessutom kan vi göra en inventering av specialrisker kopplade till just er bransch. Riskinventeringen syftar till att nå optimal skyddsnivå för att säkra verksamheten vid en större skada.
Novu utför riskbeskrivning, som är en översikt över de risker som er verksamhet är exponerade för. Riskbeskrivningen är ett underlag för att göra en korrekt bedömning av försäkringsrisken och därmed kunna beräkna priset för försäkringsskyddet. Med en aktuell riskbeskrivning vet vi hur riskerna ska hanteras, vilka av riskerna det bör tecknas försäkringar för, och vilka av riskerna som skall hanteras på annat sätt.
En behovsanalys syftar till att skapa en överskådlig bild över ert totala försäkringsbehov. Novus behovsanalys grundar sig på de förutsättningar och risker som identifierats, samt de eventuella önskemål som ni angett. När vi gjort en grundlig behovsanalys presenterar vi ett förslag där vi dokumenterat vilket försäkringsskydd vi rekommenderar er verksamhet.
Novu agerar gärna biträde i skadeärenden. Med vår långvariga erfarenhet från försäkringsärenden säkerställer vi att processen hanteras korrekt och att våra uppdragsgivare får sina rättigheter bevakade. Som biträde i skadeärenden gör vi allt från att assistans med att fylla i skadeanmälan till att förhandla för våra kunders räkning vid en skada.
Novu erbjuder riskbesiktningar och förslag till skadeförebyggande åtgärder. I erbjudandet ligger att kontinuerligt genomföra riskbesiktningar och att ta fram ett uppdaterat program för skadeförebyggande åtgärder.
Novu erbjuder kompletta försäkringsförmedlartjänster. Utifrån din verksamhets behov tar vi fram offerter från flera olika försäkringsbolag med passande produkter. Därefter sker en utvärdering av de olika förslagen och vi presenterar ett förslag på upplägg. Genom att använda Novus försäkringsförmedlartjänster säkerställer du att få det optimala försäkringsskyddet.

Övriga försäkringar

- Företagsförsäkring
- Fastighetsförsäkring
- Bostadsrättsförsäkring
- Entreprenadförsäkring
- Projektförsäkring
- Flytande försäkring
- Cyberförsäkring
- Motorfordonsförsäkring
- Taxiförsäkring
- Ansvarsförsäkring
- Byggherreförsäkring
- VD/Styrelseansvarsförsäkring
- Förmögenhetsbrottsförsäkring
- Transportansvarsförsäkring
- Transportförsäkring
- Speditöransvarförsäkring
- Sjukvårdsförsäkring

Dokument

Allmänna villkor Sak

Allmänna villkor Sak

Upptäck de allmänna reglerna som styr försäkringar för egendom och sak. Förstå vad som täcks och hur försäkringen kan vara till nytta vid olika händelser som kan inträffa.

Läs mer

Förköpsinformation Sak

Förköpsinformation Sak

Innan du väljer en försäkring för egendom eller sak, få överblick över produkten. Lär dig om dess omfattning, eventuella begränsningar eller stöd vid olika situationer.

Läs mer