Allmänna villkor Sak

Våra allmänna villkor kring
sakförsäkring

1.

Allmänt

1.1
Dessa allmänna villkor (Villkoren) har tagits fram för att lägga grunden till ett bra och väl fungerande samarbete mellan Novu AB och våra kunder.
1.2
Villkoren gäller mellan Novu AB, organisationsnummer 556977-7500, (Bolaget) och den uppdragsgivare, såväl fysisk som juridisk person, (Kunden) som lämnat fullmakt till Bolaget att företräda Kunden.
1.3
Bolaget erbjuder från tid till annan tilläggstjänster eller specifika villkor till Kunden. Tilläggstjänsterna och/eller de specifika villkoren framgår genom avtal med Kunden (Uppdragsavtal).
1.4
Vid inbördes tolkning mellan Uppdragsavtal och Villkoren ska Uppdragsavtal äga tolkningsföreträde framför Villkoren.
1.5
Om inget annat överenskommits gäller Villkoren i tillägg till ingånget Uppdragsavtal. Med Villkoren ska därför i förekommande fall förstås även ingånget Uppdragsavtal.
2.

Uppdraget

2.1
Bolaget ska utföra sitt uppdrag i enlighet med lag (2018:1219) om försäkringsdistribution samt omsorgsfullt och med iakttagande av god försäkringsdistributionssed analysera och utarbeta för Kunden lämpliga försäkringslösningar, upprätta upphandlingsunderlag härför, inhämta och utvärdera offerter från försäkringsbolag, rekommendera Kunden val av försäkringsgivare samt följa upp och uppdatera försäkringarna under försäkringsåret (Uppdraget).
2.2
För Uppdragets fullgörande befullmäktigas härmed Bolaget att företräda Kunden enligt skriftlig, såväl fysisk som digital, fullmakt.
3.

Kundens åtaganden

3.1
Kunden ska, utan dröjsmål, dels förse Bolaget med uppgifter och underlag för genomförandet av en riskanalys samt för värdering och fastställande av försäkringsbelopp för egendom som ska omfattas av försäkring, dels bereda Bolaget tillträde till Kundens anläggningar samt dels se till att Kundens personal finns tillgänglig för att lämna Bolaget erforderliga uppgifter.
3.2
Kunden har en skyldighet att lämna korrekta och riktiga uppgifter till Bolaget, vilket är en förutsättning för att Bolaget ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt Villkoren.
3.3
Kunden har en skyldighet att kontrollera och ska omedelbart till Bolaget meddela sådana fel eller brister som Kunden upptäcker i försäkringshandlingar, rådgivningsdokumentationer eller andra handlingar.
4.

Bolagets åtaganden

4.1
Bolaget åtar sig att tillhandahålla personal eller konsult som under uppdragstiden ska utföra Uppdraget enligt avtal.
4.2
Bolaget ska upprätthålla en ansvarsförsäkring i enlighet med vad som krävs i lag.
5.

Parter för försäkringen

5.1
Kunden utser efter rekommendation av Bolaget försäkringsgivare med vilken avtal om försäkring ska ingås. Bolaget kan i förekommande fall, såsom ombud för Kunden, ingå försäkringsavtal med försäkringsgivaren med stöd av erhållen fullmakt.
6.

Ersättning

6.1
Bolaget erhåller ersättning för sitt Uppdrag antingen genom ett arvode från Kunden eller genom provision från försäkringsgivaren.
6.2
I det fall Bolaget tar ut ett arvode från Kunden för distribution av försäkringen kommer Bolaget att skicka Kunden en faktura enligt överenskommelse.
6.3
I det fall Kunden tecknar en försäkring hos en försäkringsgivare som utbetalar provision till Bolaget kan Bolaget och Kunden komma överens om att Bolaget ska ersättas med den provisionen för distributionen.
6.4
För tjänster som inte är försäkringsdistribution ska Bolaget därutöver fakturera Kunden enligt särskild överenskommelse.
7.

Ansvaret och ersättningsskyldigheten

7.1
Om Bolaget uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter enligt lag (2018:1219) om försäkringsdistribution är denne ersättningsskyldig för skada, som därigenom drabbar Kunden.
8.

Reklamation

8.1
I det fall Kunden har krav om ersättning på grund av felaktigt utfört uppdrag ska kravet inom skälig tid efter det felet har uppmärksammats eller borde ha uppmärksammats av Kunden meddelas Försäkrings-förmedlaren. Försummas detta är talerätten förlorad.
9.

Inget ansvar för ofullständiga uppgifter eller vid dröjsmål med uppgifter

9.1
Bolaget ansvarar inte för skada eller förlust, som uppkommit till följd av att Kunden åsidosatt sina skyldigheter enligt Villkoren, lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter till Bolaget, underlåtit eller varit i dröjsmål med att till Bolaget lämna uppgifter för erhållandet av rekommenderat försäkringsskydd eller varit i dröjsmål med erläggande av premier.
10.

Premiebetalning försäkringsskydd

10.1
Kunden ska särskilt beakta försäkringsavtalets och däri ingångna försäkringars förfallodag och tillse att premien erlägges i rätt tid. Om premien inte erlägges i rätt tid kan försäkringen upphöra att gälla enligt de villkor som gäller mellan Kunden och försäkringsgivaren.
11.

Befrielse av ansvar för fel eller brist i gällande avtal om försäkring

11.1
Bolaget bär inget ansvar för fel eller brist i gällande avtal om försäkring eller för härigenom uppkommen skada/förlust eller indirekt skada/förlust, som inträffat före det att Bolaget har beretts möjlighet, att inom skälig tid från dagen för ikraftträdandet av Villkoren vidtaga erforderliga förändringar i gällande försäkringsavtal.
12.

Hävning av uppdraget

12.1
Kunden har rätt att häva Uppdraget och därmed återkalla fullmakten om Bolaget väsentligen åsidosätter sitt åtagande enligt Villkoren.
12.2
Om Kunden obefogat häver Uppdraget och återkallar fullmakten före eller efter det försäkring har distribuerats ska ersättning utgå till Bolaget på sätt som anges i punkt 14 nedan.
12.3
Bolaget har rätt att häva Uppdraget och därmed frånträda Villkoren, om
a) Kunden inte fullgör sina åtaganden enligt Villkoren, eller
b) Kunden begär tjänster av innebörd att Bolaget ska efterge kravet på god försäkringsdistributionssed.
12.4
När Uppdraget hävs av Kunden eller när Bolaget häver Uppdraget och frånträder Villkoren upphör med omedelbar verkan även fullmakten att gälla.
13.

Återkallelse av fullmakten

13.1
Återkallar Kunden endast fullmakten efter det försäkring har distribuerats, utan att Kunden därvid häver Uppdraget, upphör Villkoren med omedelbar verkan att gälla. Bolaget har då rätt till ersättning enligt punkten 6 ovan under den uppdragstid som anges i punkten 20.
13.2
Återkallar Kunden endast fullmakten innan det försäkring har förmedlats, utan att Kunden därvid häver Uppdraget, upphör Villkoren med omedelbar verkan att gälla. Bolaget har då rätt till ersättning enligt punkten 14 nedan.
13.3
Fullmakt, som återkallats eller upphört att gälla på grund av att Uppdraget upphört, ska utan dröjsmål, i förekommande fall, överlämnas till Kunden. Bolaget ska snarast underrätta försäkringsgivaren härom.
14.

Ersättning vid hävning av uppdraget eller återkallelse av fullmakt

14.1
Har Bolaget väsentligen åsidosatt sina skyldigheter har Bolaget inte rätt till ersättning för utfört arbete även om överenskommelse om sådan ersättning har ingåtts.
14.2
Om Kunden obefogat häver Uppdraget eller återkallar fullmakten före det att försäkringen har hunnit distribueras eller förnyas av Bolaget, varigenom Bolaget fråntagits sin rätt att uppbära provision, äger Bolaget rätt att av Kunden erhålla ersättning för utfört arbete med 1 250 kr per timme jämte ersättning för kostnader och utlägg som Bolaget haft i anledning av uppdraget.
14.3
I det fall Kunden obefogat häver Uppdraget eller återkallar fullmakten efter det försäkringen har placerats av Bolaget, men före det avtalad förnyelse av försäkringen har hunnit distribuerats av Bolaget, äger Bolaget rätt till ersättning för de kostnader, som Bolaget bevisligen har haft i anledning av Uppdraget, såvida ej annat har avtalats mellan parterna i samband med att Kunden hävt Uppdraget eller återkallat fullmakten.
15.

Kommunikation

15.1
All kommunikation sker på svenska. All dokumentation samt information Kunden erhåller kommer att vara på svenska.
15.2
Kommunikation sker via Kundens kundportal. Kommunikation kan även ske via e-post, brev eller telefon. Det åligger Kunden att meddela Bolaget om Kunden byter e-postadress, postadress eller telefonnummer.
15.3
Kunden har rätt att få viss information i samband med försäkringsdistribution och rådgivning. Denna information kommer Kunden erhålla personligen på sin kundportal. Kunden har alltid rätt att begära att få informationen avgiftsfritt i en pappershandling.
16.

E-post

16.1
Genom att uppge sin e-postadress, antingen i samband med Villkorens ikraftträdande eller vid annat tillfälle i samband med försäkringsdistribution, för registrering i Bolagets system, samtycker Kunden till att Bolaget får kommunicera med Kunden elektroniskt.
17.

Meddelanden

17.1
Meddelande som sänts till Kundens kundportal eller via annan elektronisk kommunikation ska anses ha kommit Kunden tillhanda vid avsändandet om det sänts till av Kunden uppgivet nummer eller elektronisk adress. Om ett sådant meddelande når Kunden på icke normal kontorstid ska meddelandet anses ha kommit Kunden tillhanda vid början av påföljande vardag.
17.2
Meddelanden som avsänts från Bolaget med rekommenderat brev eller vanligt brev ska anses ha nått Kunden senast femte vardagen efter avsändandet, om brevet sänts till den adress som Kunden uppgivit.
17.3
Meddelanden från Kunden till Bolaget ska ställas till den adress som anges i den förköpsinformation Kunden har fått, såvida inte svar begärts till annan adress. Meddelande från Kunden ska anses ha kommit Bolaget tillhanda den vardag meddelandet kommit fram till nämnda adress.
18.

Sekretess

18.1
Bolaget förbinder sig att icke obehörigen röja uppgift - vare sig muntligen eller genom att handling lämnas ut - till tredje man om uppdraget eller om Kundens ekonomiska, administrativa, drift- eller affärsmässiga förhållanden, vilka ska betraktas som konfidentiella uppgifter (affärshemligheter).
18.2
Exempel på konfidentiella uppgifter är även personliga förhållanden, uppgifter om kundföretag och uppgifter om säkerhetsanordningar.
18.3
Handlingar med konfidentiella uppgifter ska förvaras på ett betryggande sätt.
19.

Behandling av personuppgifter

19.1
För information om Bolagets behandling av personuppgifter hänvisas till Bolagets integritetspolicy som finns tillgänglig på Kundens kundportal eller på Bolagets hemsida.
20.

Uppdragstid och förnyelse av uppdraget

20.1
Uppdraget gäller från det datum då Villkoren träder ikraft enligt nedan. Uppdraget förlängs därefter för en tid av 12 månader i sänder, såvida inte uppdraget dessförinnan skriftligen uppsäges, dock senast 3 månader före utgången av gällande uppdragsperiod.
20.2
Villkoren träder ikraft den tidpunkt då Kunden undertecknar fullmakt enligt punkten 2.2 eller den tidpunkt Uppdragsavtalet träder i kraft.
20.3
När Uppdraget har sagts upp och Villkoren upphört att gälla upphör med omedelbar verkan även fullmakten att gälla.
21.

Ändring av de allmänna villkoren

21.1
Ändringar av villkoren ska ha verkan gentemot Kunden från och med trettionde kalenderdagen efter det att Kunden enligt punkten 17 ska anses ha mottagit meddelandet om ändringen. Om Kunden inte godtar ändringen har Kunden rätt att säga upp Uppdraget till upphörande.
22.

Begränsning av bolagets ansvar

22.1
Bolaget är inte skyldigt att vidta andra åtgärder än vad som anges i Villkoren, om inte särskilt avtal ingåtts om detta. Vad som uttryckligen anges i sådant särskilt avtal ska gälla före dessa Villkor.
23.

Tvist och tillämplig lag

23.1
Tolkning och tillämpning av Villkoren ska ske enligt svensk rätt.
23.2
Tvist rörande tolkning och tillämpning av Villkoren ska avgöras av allmän domstol.