Förköpsinformation Sak

Viktig förköpsinformation
kring sakförsäkring

Allmän information

Novu AB är försäkringsförmedlare och distribuerar sakförsäkringar i samtliga sakförsäkringsklasser.
Bolaget är inte bundet att endast distribuera försäkringar från ett eller ett mindre antal försäkringsbolag, utan distribuerar försäkringar för flera försäkringsbolags räkning. De bolag som ingår i urvalet för sakförsäkringar är för närvarande: Trygg-Hansa, If, Moderna försäkringar, Länsförsäkringar, Dina försäkringar, Folksam, Nordeuropa Försäkring. Ålands Ömsesidiga.

Bolaget ger råd på grundval av vad ovanstående försäkringsbolag erbjuder samt de produkter som upphandlats centralt via försäkringsförmedlingsorganisationen Tydliga. Bolagets försäkringsförmedlare företräder kunden och agerar för kundens räkning och för kundens bästa vid distribution av försäkringar.

Som försäkringsförmedlare har vi ett ansvar att ge dig som konsument objektiv och tydlig information om försäkringsprodukten som vi tar emot från försäkringsbolagen. Därför uppmanar vi dig att särskilt ta del av och spara den information vi tillhandahåller dig som beskriver de försäkringsprodukter vi har distribuerat till dig.

Kontaktuppgifter

 • Förmedlarbolag: Novu AB
 • Organisationsnr.: 556977-7500
 • Post- & besöksadress: Stortorget 23, 211 34 Malmö
 • Telefonnummer: 040 - 66 46 40
 • E-postadress: info@novu.se
 • Webbadress: www.novu.se

Tillstånd och tillsyn

Tillstånd

Bolaget har tillstånd från Finansinspektionen att distribuera försäkringar enligt nedan.

 • Försäkringar i samtliga skadeförsäkringsklasser (direkt). Du som kund kan kontakta Finansinspektionen för få information om vilka anställda som har rätt att distribuera vilka försäkringar. Du kan läsa om det i Finansinspektionens företagsregister (www.fi.se) eller kontakta Finansinspektionen enligt kontaktuppgifterna nedan.

Tillsyn och registrering

Finansinspektionen utövar tillsyn över Bolagets försäkringsdistribution och Bolagsverket är registreringsmyndighet för försäkringsförmedlare. Du som kund kan kontrollera registreringen hos Bolagsverket. Se kontaktuppgifter nedan. Konsumentverket utövar tillsyn över den marknadsföring som Bolaget utövar.

Konsumentverket

Finansinspektionen

Bolagsverket

Bolagets försäkringsdistribution och rådgivning

Bolaget kommer att erbjuda dig rådgivning om de olika försäkringsprodukter som vi erbjuder. Rådgivningen är inte grundad på en opartisk och personlig analys (oberoende rådgivning). I de fall Bolaget tillhandahåller dig försäkringsprodukter utan att rådgivning tillhandahålls kommer Bolaget tydligt informera dig om detta innan du ingår ett försäkringsavtal.

Kommunikation

Bolaget kommer i första hand att kommunicera med dig via din personliga kundportal, till vilken du får inloggning i samband med att du blir kund hos Bolaget. Där hittar du till exempel alltid aktuell förköpsinformation om Bolaget. När Bolaget anser det lämpligt utifrån de tjänster Bolaget erbjuder samt vår relation med dig som kund kommer du att få information via e-post.I samband med att du som kund lämnar din e-postadress till oss bekräftar du samtidigt att du har möjlighet ett motta sådan information som avses ovan via internet och e-post. Det åligger dig som kund att ändra e-postadress via kundportalen eller i pappersform till Bolaget.

Du som kund har alltid rätt att på begäran få denna information samt viss annan information avgiftsfritt i pappersform. All kommunikation sker på svenska, men viss information går att få på engelska.

Information om vår personal och kunskapskrav

Bolaget kontrollerar att samtliga försäkringsförmedlare som verkar under Bolaget har den bakgrund, utbildning, kunskap och kompetens som krävs. Bolagets samtliga försäkringsförmedlare ska även årligen genomföra kunskapsuppdateringar, utbildning samt erlägga godkända kunskapstest.

Försäkringsförmedlare och deras tillstånd

Christoffer Lundin

 • Anställd i bolaget och får förmedla sakförsäkring i samtliga sakförsäkringsklasser.
 • Telefon: 073 - 518 69 81
 • E-postadress: christoffer.lundin@novu.se

Jonas Jeppsson

 • Anställd i bolaget och får förmedla sakförsäkring i samtliga sakförsäkringsklasser.
 • Telefon: 073 - 518 69 80
 • E-postadress: jonas.jeppsson@novu.se

Tom Folkesson

 • Anställd i bolaget och får förmedla sakförsäkring i samtliga sakförsäkringsklasser.
 • Telefon: 073 - 518 69 83
 • E-postadress: tom.folkesson@novu.se

Emmie Björklund Riesbeck

 • Anställd i bolaget och får förmedla sakförsäkring i samtliga sakförsäkringsklasser.
 • Telefon: 073 -518 69 88
 • E-postadress: emmie.bjorklund@novu.se

Valjon Bajraktaraj

 • Anställd i bolaget och får förmedla sakförsäkring i samtliga sakförsäkringsklasser.
 • Telefon: 073 -518 69 40
 • E-postadress: valon@novu.se

Försäkringsförmedlarassistenter

Rebecka Havelius

Priser för distribution och rådgivning

Bolaget erhåller ersättning för den försäkringsdistribution vi utför antingen genom ett arvode från dig som kund eller genom ersättningar från våra samarbetspartners. Ersättningen beror bland annat på vilken försäkringsprodukt som du köper. Du kommer få en beskrivning av ersättningen innan respektive tillfälle som du tecknar försäkring.

Ersättningen ska täcka kostnader för försäkringsdistributionen samt försäkringsrådgivningen inkluderat uppföljning, årlig skötsel och service till dig som kund. Dessutom ska detta täcka administrativa kostnader och försäkringar samt kostnader som åläggs av tillsynsmyndighet.

Intressekonflikter

Intressekonflikter är en naturlig del i en affärsdrivande verksamhet, så även inom Bolagets verksamhetsområde. De kan uppstå i en situation där kundintresset står i konflikt med ett intresse hos Bolaget eller dess försäkringsförmedlare. För att tillvarata dina intressen och skydda dig som kund har Bolaget antagit interna riktlinjer för hantering av intressekonflikter. Närmare information om vad Bolagets regler rörande intressekonflikter innehåller lämnas på begäran.

I de fall Bolagets rutiner inte bedöms tillräckliga för att med rimlig säkerhet kunna hantera en potentiell intressekonflikt kommer du på ett tydligt sätt informeras om intressekonflikten innan den aktuella tjänsten utförs. Bedömer Bolaget att en intressekonflikt inte går att hantera utan uppenbar och påtaglig risk för dina intressen kan det även beslutas att Bolaget ska avstå från att utföra tjänsten, för att på så sätt skydda dig som kund.

Identifierade intressekonflikter

Medlemskap - Tydliga AB (559072-0834)

Bolaget är medlem i försäkringsförmedlingsorganisationen Tydliga, där en av Tydligas uppgifter är att upphandla och förse medlemmar och deras kunder med konkurrenskraftiga försäkringslösningar. En del av dessa kan då vara administrerade av Tydliga eller annat bolag inom samma koncern (inkluderat intressebolag), varpå Tydliga kan komma att få ersättning för den administrationen och de produkterna. Bolaget kan således komma att distribuera en produkt, administrerad av Tydliga eller annat bolag inom samma koncern (inkluderat intressebolag), för att senare även erhålla återbäring av Tydliga. Eventuell återbäring beslutas dock årsvis i efterskott och är beroende av bl.a Tydligas ekonomiska resultat, skadehistorik m.m. Vid själva distributions-/rådgivningstillfället saknas därmed möjlighet att upplysa kund om storleken på en eventuell återbäring.

Ägare – Dafre Invest AB (559111-3914)

Ganthor AB (som i sin tur ägs av GLT Holding AB – 559408-5408 vars huvudmän även är huvudmän i Dafre Invest AB) tillhandahåller tjänster inom försäkrings- och investeringsrådgivning, som försäkringsdistributör med eget tillstånd för liv-förmedling respektive anknutet ombud till värdepappersbolag. Novu AB tillhandahåller endast tjänster inom försäkringsrådgivning som försäkringsdistributör med eget tillstånd för sak-förmedling, men avser genom Novu Pension AB utöka verksamheten till att även omfatta liv-förmedling. Då både Novu Pension AB och Ganthor AB kommer arbeta med försäkringsrådgivning rörande pensions- och riskförsäkring uppstår därmed en potentiell konkurrenssituation mellan bolagen. Eftersom Daniel Ganton och Fredrik Thorgren har indirekt ägande i både Ganthor AB och Novu Pension AB kan detta således medföra en potentiell intressekonflikt, där de genom att gynna det ena bolaget kan missgynna det andra, vilket då kan riskera påverka den rådgivning kunderna får.

Den primära målkunden i Ganthor ABs försäkringsdistribution är emellertid företagare med behov av rådgivning kopplat till kapital-, pensions- och riskförsäkringar (för sig själva och sina bolag). Novu ABs kunder utgörs däremot uteslutande av företag med behov av rådgivning kopplat till bolagets sakförsäkringar, vilket nu alltså utökas (genom Novu Pension AB) för att även kunna tillgodose dessa kunders behov av pensions- och riskförsäkringar (för bolagens anställda och ägare). De båda bolagens rådgivning har således utgångspunkt i olika behov - den fysiska personens olika behov som ägare respektive den juridiska personens olika försäkringsbehov som företag. I praktiken blir därmed överlappningen och följaktligen konkurrensen mellan de båda verksamheterna mycket begränsad.

Vår bedömning är således att Daniel Ganton och Fredrik Thorgrens indirekta ägande i både Ganthor AB och Novu Pension AB inte medför någon intressekonflikt, och vi har inte heller kunnat identifiera någon risk där kunder i något avseende skulle ha en bättre eller sämre försäkringsrådgivning i endera bolaget. Deras ägarintresse bedöms om något snarare positivt, eftersom bolagen och därmed kunderna tvärt om kan gynnas av varandras framgång och utveckling.

Ägare – Novu Holding AB (559361-4554)

Novu AB tillhandahåller endast tjänster inom försäkringsrådgivning som försäkringsdistributör med eget tillstånd för sak-förmedling, med verksamhet uteslutande är inriktad på företag med behov av rådgivning kopplat till bolagets sakförsäkringar. Genom Novu Pension AB (helägt bolag till Novu Holding AB) avser dock Novu AB utöka verksamheten till att även omfatta liv-förmedling, för att på så sätt även kunna tillgodose dessa kunders behov av pensions- och riskförsäkringar (för bolagens anställda och ägare). Verksamheterna i Novu AB och Novu Pension AB kommer därmed varken överlappa eller konkurrera med varandra, utan avser komplettera varandra i syfte att bättre kunna rådge kundernas olika försäkringsbehov som företag.

Vår bedömning är således att Christoffer Lundins ägande samt uppdrag som VD i de båda bolagen inte medför någon potentiell intressekonflikt, utan om något snarare förbättrar Novus förutsättningar att som helhet ta till vara kundernas intressen och försäkringsbehov.

Ansvarsförsäkring

Bolaget och samtliga anställda försäkringsförmedlare omfattas av obligatorisk ansvarsförsäkring för skadeståndsskyldighet enligt 2 kap. 7 § Lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution. Försäkringen är tecknad hos Accelerant Insurance Limited via Nordeuropa Försäkring, Box 56044,102 17 Stockholm.

Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust och anser att Bolagets eller deras förmedlares agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget. Om du vill göra anspråk på skadestånd ska Bolaget underrättas om det inom skälig tid efter det att du märkt eller bort märka att en skada uppkommit. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en enskild skada är 1 300 380 euro och totalt 2 600 750 euro för alla skador under försäkringsperioden.

Kontaktuppgifter

Om du inte är nöjd

Om du som kund är missnöjd och vill framföra ett klagomål (reklamation) rörande distribution och/eller rådgivning av försäkring ska detta göras skriftligen till Bolagets klagomålsansvarig. Klagomål utreds och besvaras snarast möjligt i enlighet med Bolagets interna regler. Kan vi inte besvara ditt ärende inom 14 dagar från att ärendet mottogs kommer vi meddela dig och förklara orsaken till detta, samt informera om den fortsatta handläggningen och när du kan förvänta dig ett svar.

Du som konsument kan också få vägledning och hjälp hos:

Tvistelösning

Vid oenighet rörande ett klagomål (reklamation) har du som konsument möjlighet att utan kostnad få din tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se). Du kan också vända dig till allmän domstol för att få din sak prövad, men rekommenderas i sådana fall att anlita ett ombud som kan hjälpa dig i processen och som kan göra en bedömning av ditt ärende och dina utsikter att nå framgång i tvisten.

Kontaktuppgifter för klagomål

Novu AB

 • Att: Klagomålsansvarig, Christoffer Lundin
 • Postadress: Stortorget 23, 211 34 Malmö
 • E-post: info@ganthor.se

Kvalificerade innehav

Bolaget har inga kvalificerade innehav i något försäkringsbolag som Bolaget distribuerar försäkringar från och inget av dessa försäkringsbolag har kvalificerade innehav i Bolaget.

Allmänna villkor

Du som kund omfattas efter lämnande av fullmakt till Bolaget av Bolagets allmänna villkor för kunder. De allmänna villkoren hittar du på din kundportal eller på Bolagets hemsida.

Behandling av personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR) innehåller regler om hur personuppgifter får behandlas. Syftet är att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter, särskilt vad gäller rätten till skydd av personuppgifter. Reglerna för gäller i hela EU och har som ändamål att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter.

Du upplyses om att Bolaget, såsom personuppgiftsansvarig, behandlar dina personuppgifter. För mer information hänvisas till Bolagets integritetspolicy som du hittar på vår hemsida.

Tydliga

Bolaget är medlem i försäkringsförmedlingsorganisationen Tydliga, som är Sveriges snabbast växande aktör på den svenska rådgivarmarknaden inom försäkring. Tydliga har närmare 350 anslutna försäkringsförmedlare, vilket ger dem förutsättning att centralt upphandla försäkringslösningar som tillgodoser kundernas behov och önskemål till konkurrenskraftiga priser.
Tydliga - www.tydliga.se

Svenska försäkringsförmedlares förening

Bolaget är medlem i branschorganisationen Svenska Försäkringsförmedlares förening (SFM). För att bli medlem krävs att förmedlaren uppfyller Finansinspektionens samtliga krav. Utöver det kontrollerar SFM även varje individuell förmedlares kunskap och kompetens så att den motsvarar branschens krav.

Svenska Försäkringsförmedlares förening (SFM) - www.sfm.se