Förköpsinformation Liv

Väsentlig förköpsinformation
kring livförsäkring

Allmän information

Novu Pension AB (Bolaget) är försäkringsförmedlare och distribuerar livförsäkringar i klasserna enligt nedan. Bolaget är inte anknutet till något försäkringsbolag. Det innebär att Bolaget inte är bundet att distribuera försäkring endast från ett eller ett fåtal försäkringsbolag, utan kan distribuerar försäkringar för flera försäkringsbolags räkning. De bolag som för närvarande ingår i urvalet för livförsäkringsprodukter är: Bliwa, DKV Hälsa, Euro Accident, Folksam, Futur Pension, If, SEB, DSS Hälsa, Länsförsäkringar, Knif forsikring, Movestic, Nordeuropa Försäkring, Maiden Life, Skandia, SPP, Trygg-Hansa, Unika Försäkringar. 
 
Bolaget ger råd på grundval av vad ovanstående försäkringsbolag erbjuder samt de produkter som upphandlats av Bolaget eller centralt via försäkringsförmedlingsorganisationen Tydliga. Detta för att du som kund ska få en försäkringslösning som tillgodoser dina behov och önskemål. 

Som försäkringsförmedlare har vi ett ansvar att ge dig som konsument objektiv och tydlig information om försäkringsprodukten som vi tar emot från försäkringsbolagen. Därför uppmanar vi dig att särskilt ta del av och spara den information vi tillhandahåller dig som beskriver de försäkringsprodukter vi har distribuerat till dig.

Kontaktuppgifter

 • Förmedlarbolag: Novu Pension AB
 • Organisationsnummer: 559277-6008
 • Post & besöksadress: Stortorget 23, 211 34, Malmö
 • E-post: info@novu.se
 • Webbadress: https://www.novu.se

Tillstånd

Bolaget har tillstånd hos Finansinspektionen för försäkringsdistribution enligt nedan.

 • Livförsäkring (direkt)
 • Försäkring anknuten till värdepappersfonder (direkt)
 • Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt)
 • Lång olycksfall- och sjukförsäkring (direkt)
 • Olycksfall (direkt)
 • Sjukdom (direkt)

Du som kund kan kontakta Finansinspektionen för att begära information om huruvida en anställd hos Bolaget har rätt att distribuera försäkringar, samt om rätten är begränsad till visst slag av försäkringar, någon/några försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser. (Se kontaktuppgifter nedan.)

Tillsyn och registrering

Finansinspektionen utövar tillsyn över Bolagets försäkringsdistribution och Bolagsverket är registreringsmyndighet för försäkringsförmedlare. Du som kund kan kontrollera registreringen hos Bolagsverket. (Se kontaktuppgifter nedan.) Konsumentverket utövar tillsyn över den marknadsföring som Bolaget utövar.  
Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheterna finner du längre ner i detta dokument. 

Bolagets försäkringsdistribution och rådgivning

Bolaget kommer att erbjuda dig rådgivning om de olika försäkringsprodukter som vi erbjuder. Rådgivningen är inte grundad på en opartisk och personlig analys (oberoende rådgivning). I de fall Bolaget tillhandahåller dig försäkringsprodukter utan att rådgivning tillhandahålls kommer Bolaget tydligt informera dig om detta innan du ingår ett försäkringsavtal. 

Kommunikation

Vid försäkringsdistribution och rådgivning har du som kund rätt att få denna och viss annan information i pappersform. När Bolaget anser det lämpligt utifrån de tjänster Bolaget erbjuder samt vår relation med dig som kund kommer du även kunna få information tillställt dig personligen via din kundportal eller e-post. I samband med att du lämnar din e-postadress till oss bekräftar du samtidigt att du har möjlighet ett motta sådan information som avses ovan via internet och e-post. Det åligger dig som kund att ändra e-postadress via kundportalen eller i pappersform till Bolaget. Via kundportalen uppdaterar du även din familjesituation. 
 
Du som kund har alltid rätt att utan avgift och på begäran få ovan nämnd information i pappersform. All kommunikation sker på svenska, men viss information går att få på engelska. 
Information om vår personal och kunskapskrav. Bolaget kontrollerar att samtliga försäkringsförmedlare som verkar under Bolaget har den bakgrund, utbildning, kunskap och kompetens som krävs. Bolagets samtliga försäkringsförmedlare ska även årligen genomföra kunskapsuppdateringar, utbildning samt erlägga godkända kunskapstest. 

Försäkringsförmedlare och deras tillstånd

Rasmus Håkansson

 • Anställd i bolaget och får förmedla livförsäkring i de klasser som bolaget har tillstånd för. Telefon: 0735-18 69 89
 • E-postadress: rasmus.hakansson@novu.se

Priser för distribution och rådgivning

Bolaget erhåller ersättning för den försäkringsdistribution vi utför, genom arvode från dig som kund eller genom ersättning från våra samarbetspartners. I de fall Bolaget tar ut ett arvode direkt från dig som kund för distribution och administration av försäkringen kommer vi att fakturera dig enligt överenskommelse.

Arvoden och ersättningar ska täcka Bolagets kostnader för försäkringsdistributionen och -rådgivningen, inkluderat uppföljning, skötsel och service till dig som kund. De ska dessutom täcka kostnader för administration, utbildningar och försäkringar som åläggs Bolaget av tillsynsmyndighet. 

Regelbunden rapport om kostnader och ersättningar

Du som kund har i vissa fall rätt att få en regelbunden rapport innehållandes information om de kostnader och ersättningar som utgått för de tjänster och produkter vi har distribuerat till dig. Information om de kostnader som avses kommer du att få av det/de försäkringsbolag du har försäkring tecknad hos. Information om de ersättningar som avses kommer du att få av oss och den kommer (minst) årligen att tillställas dig personligen via din kundportal. 

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

För information om Bolagets arbete med hållbarhet, se Bolagets hemsida. 

Ansvarsförsäkring:

Försäkringen är tecknad hos Nordeuropa Försäkring AB (publ), kontaktuppgifter finner du nedan.

Försäkringen täcker eventuell skadeståndsskyldighet som Novu AB kan ådra sig i samband med försäkringsförmedling. Om du som kund drabbas av en skada eller ekonomisk förlust där du anser att Novu ABs agerade har vållat denna, har du möjlighet att rikta krav direkt mot Nordeuropa Försäkring AB. Om du vill göra anspråk på skadestånd ska Bolaget underrättas om det inom skälig tid efter det att du märkt eller bort märka att en skada uppkommit
Den högsta ersättning som ansvarsförsäkringen täcker för en enskild skada är 1 300 380 EUR, men som höst per år 2 600 750 EUR.

Klagomål

Om du som kund vill framföra klagomål mot Novu Pension AB rörande förmedling av försäkring, ska ni snarast ta kontakt med försäkringsförmedlaren ni varit i kontakt med. Är ni efter kontakten med den aktuella rådgivaren inte nöjd ber vi er ta kontakt med Novu Pension ABs klagomålsansvarig, Christoffer Lundin. Klagomål ska behandlas effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. Klagomål ska även besvaras sakligt och korrekt, varvid svaret ska utformas på ett så tydligt sätt som möjligt så att den klagande på ett enkelt sätt kan tillgodogöra sig uppgifterna. Klagomålet ska besvaras snarast. Om klagomålet inte kan besvaras inom 14 dagar ska den klagande inom nämnd tid få ett skriftligt besked om handläggningen av klagomålet samt när ett svar kan förväntas komma. Du som är konsument kan även få hjälp av din kommunala konsumentrådgivning. 

Du som konsument kan också få vägledning och hjälp hos:

Tvistelösning

Vid oenighet rörande ett klagomål (reklamation) har du som konsument möjlighet att utan kostnad få din tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se). Du kan också vända dig till allmän domstol för att få din sak prövad, men rekommenderas i sådana fall att anlita ett ombud som kan hjälpa dig i processen och som kan göra en bedömning av ditt ärende och dina utsikter att nå framgång i tvisten. 

Kontaktuppgifter för klagomål

Novu AB

 • Att: Klagomålsansvarig, Christoffer Lundin
 • Postadress: Stortorget 23, 211 34, Malmö
 • E-post: info@novu.se

Kvalificerade innehav 

Novu Pension AB ägs inte till någon del av något försäkringsbolag, och innehar inte heller någon kvalificerad ägarandel i något försäkringsbolag.

Allmänna villkor

Du som kund omfattas efter lämnande av fullmakt till Bolaget av Bolagets allmänna villkor för kunder. De allmänna villkoren hittar du på din kundportal eller på Bolagets hemsida.   

Kontaktinformation till myndigheter:

Tillsynsmyndigheter                                     

Finansinspektionen

 • Box 6750, 113 85 Stockholm
 • Telefon: 08 - 787 80 00
 • E-post: finansinspektionen@fi.se
 • Finansinspektionen är tillsynsmyndighet angående försäkringsförmedling.

Bolagsverket

 • 851 81 Sundsvall
 • Telefon: 060 - 18 40 00
 • E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
 • Bolagsverket är registreringsmyndighet för försäkringsförmedlare.

Nordeuropa Försäkring AB

 • Box 56044, 102 17 Stockholm
 • Tel: 08 - 410 532 00
 • E-post: info@nordeuropaliv.se
 • Nordeuropa Försäkring AB tillhandahåller Novu AB:s ansvarsförsäkringar.

Till motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism

I lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism uppställs en rad grundläggande krav för identitetskontroll med mera. Särskilda regler gäller för personer i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person, PEP). För att uppnå erforderlig kundkännedom kan därför information kopplat till detta komma att efterfrågas av dig som kund i samband med tecknande av livförsäkring och/eller investeringar inom ramen för en försäkring. 

Tydliga

Bolaget är medlem i försäkringsförmedlingsorganisationen Tydliga, som är Sveriges snabbast växande aktör på den svenska rådgivarmarknaden inom försäkring. Tydliga har närmare 350 anslutna försäkringsförmedlare, vilket ger dem förutsättning att centralt upphandla försäkringslösningar som tillgodoser kundernas behov och önskemål till konkurrenskraftiga priser. 
Tydliga - www.tydliga.se.

Svenska Försäkringsförmedlares Förening (SFM)

Bolaget är medlem i branschorganisationen Svenska Försäkringsförmedlares förening (SFM). För att bli medlem krävs att förmedlaren uppfyller Finansinspektionens samtliga krav. Utöver det kontrollerar SFM även varje individuell förmedlares kunskap och kompetens så att den motsvarar branschens krav. 
Svenska Försäkringsförmedlares förening (SFM) - www.sfm.se.

Insuresec

Bolaget och dess försäkringsrådgivare är anslutna till InsureSec. Med hjälp av regelverk, disciplinnämnd och kriterier för kunskap och kompetens syftar InsureSecs verksamhet till att öka kvalitén och kundnyttan för rådgivning och distribution av försäkringar i Sverige. InsureSec vill främja sund konkurrens på lika villkor, motverka osund rådgivning/försäljning och bidra till ökad transparens i frågor om försäkringsförmedlarnas kunskap och kompetens, dokumentation från distributionstillfället samt kostnader för förmedlingen. Du som kund kan också anmäla överträdelser av de regelverk som gäller för försäkringsdistribution till InsureSec. 
InsureSec - www.insuresec.se 

Intressekonflikt

Syfte med regelverket

Med intressekonflikt menas att Novu Pension AB och en kund har olika ekonomiska intresse i en viss situation, En intressekonflikt kan också uppstå när olika kunder har motstridiga ekonomiska intressen i en viss situation. Syftet med dessa riktlinjer är att en enskild kund inte ska bli drabbas negativt av en intressekonflikt

Potentiella intressekonflikter

 • En intressekonflikt kan förelägga om Novu Pension AB:
 • Kan göra en ekonomisk vinst (eller undvika en förlust) på kunds bekostnad
 • Har ett eget intresse i resultatet av den tjänsten som tillhandahålls kunden och när Novu AB intressen skiljer sig från kundens intressen
 • Har ekonomiskt eller annat incitament för att gynna en kund framför en annan.
 • Novu ABs ersättningssystem 

Identifierade intressekonflikter

Ersättningar

Det faktum att Novu Pension AB får ersättning för förmedlad försäkring från ett försäkringsföretag som kunds försäkring placeras hos kan innebära en intressekonflikt eftersom det finns risk för att försäkring placeras hos det försäkringsbolag som lämnar högst ersättning.

Novu Pension AB informerar alltid sina kunder om intressekonflikten innan försäkring distribueras. Information lämnas om hur ersättningar till Novu Pension AB bestäms och i vilken form de lämnas. Novu Pension AB gör vidare alltid en behovsanalys av varje kunds behov i samband med distribution av försäkring vilket oavsett vilken ersättning den genererar till Novu Pension AB. Slutligen betalar samtliga livförsäkringsföretag, hos vilka försäkring placeras, ungefär samma provision för samma produkt vilket innebär att intressekonflikten därmed är hanterad. 

Tydliga

Bolaget är medlem i intresseorganisationen Tydliga som (bland annat) upphandlar och förser försäkringsförmedlare och deras kunder med konkurrenskraftiga försäkringslösningar. En del av dessa administreras av Tydliga centralt och Tydliga kan då komma att få ersättning för den administrationen och de produkterna. Förmedlarna kan således distribuera en produkt administrerad av Tydliga i syfte att därigenom erhålla sänkt medlemsavgift i form av återbäring.

Pris och ersättningsinformation: 

Om inget annat avtalats ersätts Novu Pension AB för uppdraget genom förmedlarprovision. Denna provision hanteras uteslutande av försäkringsgivaren. 

Ofullständiga- eller dröjsmål med uppgifter m.m.

Novu AB ansvarar inte för skada eller förlust, som uppkommit till följd av att Kunden åsidosatt sina skyldigheter enligt detta avtal, lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter till Novu AB, underlåtit eller varit i dröjsmål med att till Novu AB lämna uppgifter för erhållandet av rekommenderat försäkringsskydd eller varit i dröjsmål med erläggandet av premier.

Sekretess

Novu förbinder sig att icke obehörigen röja uppgift – varken muntligen eller genom att handling lämnas ut – till tredje man om uppdraget eller om Kundens ekonomiska, administrativa, drift- eller affärsmässiga förhållanden, vilka ska betraktas som konfidentiella uppgifter.

GDPR

Novu Pension AB (bolaget) inhämtar personuppgifter om dig som kund och sparar dessa i enlighet med reglerna i lagen om försäkringsdistribution och lagen om åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering och är således ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Bolaget är enligt lag skyldigt att inhämta uppgifter om dig för att kunna lämna rådgivning och tillhandahålla Fandra tjänster som bolaget erbjuder. Personuppgifter som bolaget enligt lag har en skyldighet att inhämta har bolaget även enligt lag en skyldighet att spara under minst fem år.

Du som kund har rätt att få information om vilka personuppgifter som bolaget har om dig och den rättsliga grunden för bolagets sparande av dina personuppgifter. Om de uppgifter som bolaget har om dig är felaktiga, ofullständiga eller missvisande är bolaget skyldigt att rätta dessa. Om bolaget innehar personuppgifter om dig som bolaget inte har en skyldighet eller en rätt att inneha och spara i enlighet med gällande regelverk har du rätt att få personuppgifterna raderade. Därtill har du rätt att erhålla skadestånd om bolaget använder eller sparar dina personuppgifter när det saknas grund, och du genom behandlingen lidit skada eller behandlingen medfört en kränkning av din personliga integritet.

Om du har frågor om dina personuppgifter och bolagets hantering av dessa rekommenderar vi dig att kontakta bolagets personuppgiftsansvarige på e-postadress: christoffer.lundin@novu.se alternativt telefonnummer: 040-616 46 40. 
Du kan även få information om bolagets hantering av personuppgifter i bolagets policy för hantering av personuppgifter på hemsidan